Weekly News

Christer Bergqvist, . Verksamhetschef MYH UTBILDNINGAR

Yrkeshögskolan matchar studenten mot marknaden

I takt med att trycket stiger på en redan tuff arbetsmarknad så ökar också vikten av att välja en utbildning som leder jobb. Verksamhetschef Christer Bergqvist på MYH om framtidens Yrkeshögskola med kvalificerade utbildningar som matchar studenten mot marknadens behov.

”I dag är det ytterst centralt att en utbildning leder till jobb.”

– Yrkeshögskolan har blivit mer etablerad i samhället och är i dag ett naturligt inslag på flera orter. Från att ha varit en försöksverksamhet på 90-talet då den gick under namnet KY – kvalificerad yrkesutbildning – så landade den 2009 i det som är Yrkeshögskolan. I dag är det ytterst centralt att en utbildning leder till jobb. Därför erbjuder Yrkeshögskolan korta, fokuserade utbildningar som matchar kompetens med marknad. Vår senaste statistik visar att 91 procent har jobb inom ett år, varav hälften har jobb redan vid sin examen. Vi ser också en löneutveckling där studenter från Yrkeshögskolan följer samma lönestatistik som studenter från universitetsutbildningarna, säger Christer.

Christer menar att ett problem inom dagens utbildning är att studenter först i utbildningens slutskede kopplas samman med yrkesliv, något som kan leda till att steget från student till yrkesarbetande blir stort. Han säger att man inom yrkeshögskolans verksamhet har sett ett framgångskoncept i att låta en stor del av undervisningen ske med hjälp av lärare som också har koppling till aktuell bransch, vilket binder samman teori med praktisk marknad. – Vår utbildning varvar ren teori med gästföreläsare från företag inom branschen. Många lärare arbetar som konsulter där de undervisar löpande, men har också en stark anknytning till respektive bransch. Vi upplever att det är en mix som leder till att studenterna får de bästa delarna av pedagogik med verklighet och ämneskunnande.

I regeringens proposition ”En stärkt yrkeshögskola - ett lyft för kunskap” presenteras ett flertal punkter som syftar till att stärka yrkeshögskolan förutsättningar att kunna tillgodose samhällets och arbetslivets behov av kompetens i såväl det medellånga som det långsiktiga perspektivet. Förslaget behandlar dels målet om att öka yrkeshögskolans förutsättningar och befogenheter samt dels de skärpta krav som ska reglera yrkeshögskolans verksamhet, bland annat vad gäller vem som får starta en yrkeshögskola och under vilka förutsättningar. Sammantaget ska åtgärderna leda till en kvalitetssäkring av en viktig framtidsutbildning, menar regeringen.

Mats Sternbring, ordförande i Lärarnas Riksförbunds forum för yrkeslärare ställer sig positiv till regeringens ambition att stärka Yrkeshögskolan, bland annat genom ett utökande med 2 500 extra platser. Han menar att yrkeshögskolan i första hand är till för de som vill nå en högre kompetens i sitt yrkesutövande, att just den mellannivån mellan gymnasieutbildad och högskoleexaminerad ofta saknas. Den stora och viktiga utmaningen blir enligt Mats att hitta kompetenta lärare som kan förvalta den viktiga uppgiften.

I framtiden ser Christer Bergqvist en utmaning i att skapa bättre förutsättningar för yrkeshögskolan vad gäller ekonomi, då han upplever att nuvarande resurser är knappa för att kunna bemöta den snabba utvecklingen av verksamheten. Dessutom menar han att yrkeshögskolan har ett ansvar att förvalta framtidens arbetskraft där man också behöver ta hänsyn till Sveriges många nyanlända. – Vi lever i dagsläget inte upp till marknadens stora efterfrågan. Det finns ett flertal exempel på utbildningssamordnare som uppfyller alla krav för att få starta en utbildning, det finns en efterfrågan av den aktuella kompetensen på marknaden och intresserade studenter finns men resurser saknas. Därför ser vi flera anledningar till ökade anslag som ger oss bättre förutsättningar att starta fler utbildningar som möter marknadens efterfrågan. Den andra utmaningen blir att på sikt integrera de många nyanlända i vårt svenska utbildningssystem, där goda kunskaper i svenska språket blir en förutsättning. Vi ser en statistik med goda resultat inom yrkeshögskolan för personer med utländsk bakgrund, vilket också matchar verksamhetens vision att motivera, möta och skapa fantastiska förutsättningar för människor i det framtida yrkeslivet, avslutar Christer.

Fakta

FAKTA

Yrkeshögskolan består av 16 utbildningsområden varav de största är ekonomi, administration och försäljning samt teknik och tillverkning. Under 2015 pågick 1 845 utbildningsomgångar, varav 702 startade under året.

Dela artikeln

Journalist

Therese Lukic

Fler artiklar