Weekly News

Viltolyckor ett ökande problem

Viltolyckor är ett stort problem i Sverige. Hittills i år har över 25 000 polisrapporterade viltolyckor inträffat. Majoriteten gäller rådjur, som är inblandade i över 20 000 av årets rapporterade olyckor. Med ambitionen att ta ett fast grepp om viltolycksproblematiken fick Rikspolisstyrelsen 2007 regeringens uppdrag att ansvara för Viltolycksrådet, en samarbetsorganisation som arbetar med just viltolyckor.

"Med hjälp av bilisternas erfarenheter och kunskaper kan vi förhoppningsvis få en klarare bild av hur många viltolyckor som verkligen sker och hur man bättre kan förebygga dem"

I rådet finns representanter från en rad olika organisationer och myndigheter, till exempel Trafikverket, Jägarnas Riksförbund, Bilprovningen, Länsförsäkringar, SJ, NTF, VTI, Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna. Viltolycksrådet finns representerat i landets alla 21 län med en länsansvarig från vardera jägarorganisation och polismyndighet.

Rådets arbete har på många sätt gjort stor skillnad. Med ett nationellt samarbete i viltolycksfrågor har man lyckats engagera cirka 6 000 jägare som arbetar med eftersök av trafikskadat vilt. Således har det genomförts tusentals eftersök sedan starten, oavsett väder eller tid på dygnet, för att förkorta lidandet hos vilt som trafikskadat.

Samtidigt går det att konstatera att viltolyckorna ökar. Under de senaste tio åren har rådjurslyckorna ökat i alla svenska län förutom två, enligt en studie från VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Dessutom visar studien att dödsfall, personskador och kostnader till följd av olyckorna är högre än vad statistiken visar.
– Olyckorna orsakar dödsfall och personskador men även stora kostnader för samhället och för den enskilde, säger Annika K. Jägerbrand, forskare på VTI, som sammanställt en tioårig översikt över rådjurskollisioner i Sverige.

Enligt sammanställningen av perioden 2003-2012 är det framförallt Västra Götaland och Skåne som sticker ut när det gäller antalet rådjursolyckor. I Stockholm, Jönköping och Kalmars län syns också en ökning. Försommaren, det vill säga maj-juni, och den tidiga vintersäsongen, oktober-december, är de perioder som flest rådjursolyckor sker. Personskadeolyckor med rådjur är däremot flest under sommaren. Olyckorna sker i störst olyckor under morgon och kväll. Antalet omkomna under den sammanställda perioden är totalt 2 752 stycken.
– Analysen visar att antal dödsfall och personskador för rådjursolyckor är underskattade i den officiella statistiken. När det gäller antalet omkomna i olyckor med rådjur är siffran dubbelt så hög som i de officiellt rapporterade, säger Annika K. Jägerbrand.

Rådjurskollisioner och rådjursolyckor medför av naturliga skäl stora kostnader. De totala kostnaderna för 2012 översteg en miljard kronor. Av den kostnaden består 70 procent av egendomsskador. Personskador, dödsfall, jaktvärden och eftersökskostnader beräknas till 300 miljoner kronor för samma år. Sett till hela tioårsperioden blir kostnaden för rådjursolyckorna nära nio miljarder kronor.

För den som krockar med vilt är det en rad olika åtgärder som ska vidtas. Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen ska en sammanstötning med björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen. Det gäller även om djuret till synes inte är skadat. Den plats där sammanstötningen skett ska också markeras. Skulle man låta bli att anmäla riskerar man böter. Så fort en viltolycka har skett ska man således markera området med varningstriangeln, för att undvika ytterligare olyckor och för att jägare med eftersökshundar lätt ska hitta platsen. Sedan gäller det att kontakta 112 och rapportera olyckan.

Rätt information är nödvändig, det vill säga vägnummer, olycksplats och olika kännemärken. Ju mer detaljerat platsen beskrivs desto lättare blir det för eftersöksjägarna. Hur platsen har markerats är också viktigt att uppge, samt vilket typ av vilt det rör sig om. Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta. För att få bukt med det stora mörkertalet gällande viltolyckor har forskare på SLU skapat en enkät som riktar sig till bilister, eftersom varannan viltolycka som sker inte syns i statistiken.
– Med hjälp av bilisternas erfarenheter och kunskaper kan vi förhoppningsvis få en klarare bild av hur många viltolyckor som verkligen sker och hur man bättre kan förebygga dem, säger Andreas Seiler på SLU, som genomför enkätstudien tillsammans med bland andra Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Älgskadefondföreningen, Bilprovningen och Trafikverket.

För att delta i enkäten behöver man inte själv ha varit med om en viltolycka. Den är dessutom inte begränsad till de djur som man är skyldig att rapportera. Enligt forskarna på SLU är olyckor med exempelvis ekorrar och grävlingar också intressanta.
– I dag har vi i princip ingen kunskap om trafikdöden hos djur där det inte finns någon rapporteringsskyldighet, säger Andreas Seiler, som tycker att dödligheten i trafiken är en av de mest underskattade miljöeffekterna av biltrafiken. 

Dela artikeln

Journalist

Redaktion, European Media Partner

Fler artiklar