Weekly News

Tillgången på seniorboenden – en strategiskt viktig fråga


Efterfrågan på olika typer av seniorbostäder kommer att öka markant de kommande åren. Ilja Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, anser därför att kommuner bör prioritera byggnationen av seniorbostäder på attraktiva service- och kollektivtrafiknära lägen.

För att kunna tillgodose framtidens seniorers behov av bostäder är det mycket angeläget att kommuner prioriterar att detaljplanera seniorboenden på attraktiva lägen med närhet till service och goda kommunikationer.

– Tillgången på attraktivt och funktionellt boende för seniorer är en av vår tids största samhällsutmaningar. I takt med att antalet seniorer ökar växer förstås behovet av seniorbostäder i olika kategorier. Ledtiderna när nya seniorbostäder ska byggas är långa, det är därför viktigt att kommuner agerar redan nu och ständigt ligger steget före för att kunna erbjuda efterfrågade seniorbostäder när efterfrågan ökar som mest, säger Ilja Batljan, som startade Samhällsbyggnadsbolaget 2016, med utgångspunkt i sitt stora samhällsengagemang. Bolagets fokus är långsiktigt ägande och förvaltning av bostads- och samhällsfastigheter samt fastighetsutveckling.

Utöver sitt stora samhällsintresse har Ilja Batljan även ett brinnande intresse för demografiska utmaningar i allmänhet och det ökade antalet äldre i samhället i synnerhet. Han skrev en doktorsavhandling på temat för tio år sedan och har sedan dess arbetat med frågan på olika sätt, bland annat som forskare knuten till EU-kommissionen med inriktning mot just demografiska utmaningar som kan associeras till det ökande antalet seniorer.


Samhällsbyggnadsbolaget är i dag en av Sveriges största privata aktörer när det gäller fastigheter som tillgodoser äldres behov, såväl äldreboenden som olika former av trygghetsbostäder. Behovet är stort i båda dessa kategorier.
– För att kunna tillgodose framtidens seniorers behov av bostäder är det mycket angeläget att kommuner prioriterar att detaljplanera seniorboenden på attraktiva lägen med närhet till service och goda kommunikationer. Det är viktigt både för seniorernas möjligheter till ett aktivt och bekvämt liv med en hög livskvalitet och för att deras anhöriga enkelt och smidigt ska kunna hälsa på dem. Jag tycker också att ett förenklat detaljplaneförfarande vore på sin plats för att snabba på byggnationen av seniorboenden runtom i landets kommuner. Det är dock glädjande att intresset för att investera i och bygga olika typer av seniorboende ökar från många privata aktörers sida, säger Ilja Batljan.

Han anser att frågor med fokus på äldre och åldrande kommer att vara betydelsefulla för såväl samhällsutvecklingen som den kommunala ekonomin framöver. Kommuner som satsar på seniorbostäder stärker också sin attraktivitet. Ett sådant exempel är Helsingborgs stad, som satsar mycket på att bygga olika typer av seniorbostäder som ska tillgodose de äldres framtida behov.
– Vi vet att seniorer som får tillhöra ett socialt sammanhang och inte känner sig så ensamma ofta mår bättre och har mindre behov av vård än seniorer som saknar ett socialt sammanhang och ofta känner sig ensamma. Kommuner behöver betrakta seniorboendefrågan utifrån ett helhetsperspektiv, genom att erbjuda attraktiva boendeformer för seniorer kan deras sista år i livet förhoppningsvis präglas av en hög livskvalitet och relativt små omsorgsbehov, säger Ilja Batljan.

Han anser att fler aktörer och därmed en ökad konkurrens kan gynna marknaden för seniorboende samt göra seniorboenden tillgängliga för fler.
– Ledtiderna är långa, från planeringsstadium till byggnation och så småningom inflyttningsklart seniorboende. Kommunerna behöver därför ligga steget före i sin planering av boendemöjligheter för äldre, avslutar Ilja Batljan. 

Dela artikeln

Journalist

Annika Wihlborg

Fler artiklar